دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
معرفی

مشخصات فردی

نام : نجلا   حریری

پست الکترونیکی : n-hariri@srbiau.ac.ir

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی : روانشناسی
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی : دانشگاه تبریز

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی ارشد : کتابداری پزشکی
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی ارشد : دانشگاه علوم پزشکی ایران

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : کتابداری
دانشگاه اخذ مدرک دکتری تخصصی : واحد علوم و تحقیقات

سوابق اجرایی

عضو کمیته برنامه ریزی علم اطلاعات و دانش شناسی وزارت علوم تحقیقات و فناوری از سال 1391

رئیس کمیته برنامه ریزی درسی و آموزشی رشته علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه آزاد اسلامی از سال 1393

 عضو گروه علمی فناوری اطلاعات، اطلاع رسانی و کتابداری هفتمین جشنواره بین المللی فارابی در سال 1392

عضوکمیته علمی فنی اطلاع رسانی سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی از سال 1386

عضوشورای پژوهشی دانشکده علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیات تهران از سال 1386 تا 1391

عضوشورای پژوهشی گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه تربیت مدرس از سال 1389 تا 1394

عضوگروه علمی فناوری اطلاعات، اطلاع رسانی و کتابدرای پنجمین جشنواره بین المللی فارابی در سال 1390

عضوکمیته علم اطلاعات و دانش شناسی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی از سال 1395

مدیر گروه تخصصی علم اطلاعات و دانش شناسی از سال 1395

 عضویت در جوامع علمی

  سردبیر فصلنامه نظام ها و خدمات اطلاعاتی از سال 1390

 عضو هیأت تحریریه فصلنامه علمی پژوهشی پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات از سال 1385 

 عضو هیأت تحریریه فصلنامه علمی پژوهشی دانش شناسی از سال 1387 

 عضو هیأت تحریریه فصلنامه علم اطلاعات و دانش شناسی از سال 1391 

 عضو هیأت تحریریه فصلنامه علم اطلاعات و نسخه شناسی از سال 1391 

  عضو هیأت تحریریه فصلنامه اطلاع رسانی و ارتباطات از سال 1394

عضویت در هیأت داوران نشریات علمی

  The Electronic Library

 International Journal of Information Science and Management (IJISM)

 پژوهشنامه مدیریت و پردازش اطلاعات

 فصلنامه مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات

 فصلنامه دانش شناسی

 پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی

 فصلنامه علم اطلاعات و دانش شناسی

 فصلنامه علم اطلاعات و نسخه شناسی

 تحقیقات کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاهی

 تحقیقات  اطلاع رسانی و کتابخانه های عمومی

 مطالعات کتابداری و علم اطلاعات

 سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها (سمت)نحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : علم اطلاعات و دانش شناسی

محل خدمت : دانشکده علوم انسانی و اجتماعی

مرتبه علمی : استاد

پایه : 18

سمت اجرایی در دانشگاه : مدیر گروه علم اطلاعات و دانش شناسی

نوع استخدام : قطعی

نوع همکاری : تمام وقت

تاریخ استخدام : 1377/08/01

نجلا حریری

محل خدمت:   دانشکده علوم انسانی و اجتماعی

مرتبه علمی : استاد

^